Polityka Prywatności

Polityka prywatności to dokument, w którym znajdą Państwo zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej 91m2.pl.

Omówione zostaną także Państwa podstawowe prawa związane z przetwarzanie danych osobowych.                                              Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych                                                                                                                                                                                     91m2 Architektura Wnętrz Kaja Krzysztofiak                                                                                                                                                             Płoskie 18h , 22-400 Zamość                                                                                                                                                                                             NIP 9223007535, REGON 368900307

Kontakt z Administratorem jest możliwy:                                                                                                                                                                           a) listownie, na adres: Płoskie 18h, 22-400 Zamość                                                                                                                                                           b) mailowo: kontakt@91m2.pl                                                                                                                                                                                                 c) telefonicznie: +48 609 932 309

Jakie dane i kiedy są przetwarzane                                                                                                                                                                Przetwarzane są dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, wysłane w wiadomości e-mail, dane zawarte w umowach i fakturach, takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, adres inwestycji, numer telefonu, adres e-mail. Ponad to przechowywane są dane dotyczące aktywności na stronie internetowej i profilach w serwisach społecznościowych, takie jak: adresy IP, dane z plików cookie, lokalizacje, korespondencja, kontakty. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli otrzymane zostaną bezpośrednio od Państwa lub z innego źródła. Komunikując się przez telefon, email, stronę internetową, media społecznościowe lub w inny sposób przekazują Państwo swoje dane osobowe. Informacje o sobie mogą Państwo przekazać gdy: używają Państwo strony internetowej 91m2.pl, płacą Państwo za usługi, pytają Państwo o usługi.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych                                                                                                                                                         a) współpraca (umowy, załączniki i aneksy do umów, protokoły zdawczo-odbiorcze, dokumentacja projektowa): podejmując współpracę podpisywana jest umowa, której są Państwo stroną oraz w której muszą podać Państwo takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres inwestycji, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, adres siedziby firmy, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy. Dane przekazane w związku z podjęciem i przebiegiem współpracy, przetwarzane są w celu wykonania projektu aranżacji wnętrz, wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).                                                                                      b) kontakt e-mailowy: kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują Państwo swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponad to, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by nawiązać kontakt.Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Odbiorcy danych                                                                                                                                                                                                                  Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty, których usługi wykorzystywane są podczas współpracy z Państwem, w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                                                          a) partnerom biznesowym i podwykonawcom, czyli sklepom z wyposażeniem wnętrz, ekipom remontowym i wykonawczym                        b) podmiotom przetwarzającym w imieniu 91m2 Architektura Wnętrz Kaja Krzysztofiak Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu czynności:                                                                                                                                                                                                         – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;                                                                                                                                             – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Państwa dane;                                                                                       – w celu korzystania z usług firm kurierskich czy poczty polskiej, które dostarczają do Państwa przesyłki;                                                               – w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu;                                                                                                                 – w celu realizacji usług prawnych, rachunkowych;                                                                                                                                                         - w celu dochodzenia powstałych roszczeń, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce;- w celu zastosowania lub egzekucji warunków zawartej z Państwem umowy.

Gdzie przetwarzane są dane                                                                                                                                                                                        Państwa dane osobowe przetwarzane są na terytorium Unii Europejskiej i nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Okres przechowywania danych osobowych                                                                                                                                                              Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których Państwa dane zostały pierwotnie zebrane. Po tym czasie Państwa dane będą usunięte lub zarchiwizowane – za wyjątkiem sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie będzie konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub dla innego zgodnego z prawem celu. Zgodnie przepisami o rachunkowości dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym muszą być przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W takim przypadku dane, zawarte w dokumentach opisanych powyżej zostaną zniszczone po upływie okresu wymaganego przepisami o rachunkowości.

Prawa jakie Państwu przysługują                                                                                                                                                                          Przetwarzanie danych osobowych dotyczące klientów 91m2 uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić np. kontakt w Państwem lub wykonanie usługi. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do:                                                                                                                                                                                             - dostępu do Państwa danych osobowych                                                                                                                                                                           - poprawiania Państwa nieaktualnych danych osobowych, które są przetwarzane, a które uległy zmianie od momentu ich podania               - usunięcia danych osobowych, o ile inne przepisy tego nie wykluczają oraz nie ma podstawy do przetwarzania takich danych                       - ograniczenia przetwarzania danych osobowych                                                                                                                                                             - przenoszenia danych osobowych                                                                                                                                                                                         - wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych                                                                                                                                   - wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych.                                                                                                                                                                                      Zasady związane z Państwa prawami zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO, o ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej. W razie zastrzeżeń co do przetwarzania Państwa danych osobowych, proszeni są Państwo o kontakt e-mail na adres kontakt@91m2.pl lub mogą Państwo wnieść oficjalną skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych                                                                                                                                                                    Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: kontakt@91m2.pl.

Dostęp do informacji                                                                                                                                                                                                              Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, należy przekazać taką prośbę na adres e-mail: kontakt@91m2.pl. Administrator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Państwem w celu potwierdzenia Państwa tożsamości, może także wymagać podania dalszych informacji zanim odpowie na Państwa żądanie lub udzieli informacji zwrotnych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych w Polsce                                                                                                                                              Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podmiot ten może udzielić Państwu niezbędnych informacji o Państwa prawach, a także zajmuje się skargami, które mogą Państwo zgłosić, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są niewłaściwie przetwarzane.

Bezpieczeństwo                                                                                                                                                                                                              Przekazane przez Państwa dane są poufne oraz objęte środkami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Pliki cookies                                                                                                                                                                                                                    Podczas odwiedzania strony internetowej 91m2.pl stosowane są pliki cookies, sygnalizatory sieci web lub podobne technologie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies                                                                                                                                                                                                            Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponad to, zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu ze stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne                                                                                                                                                                                                              Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich.                                                                                                                                                                                        Strona 91m2.pl wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Wtyczki społecznościowe                                                                                                                                                                                              Strona 91m2.pl używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Pinterest. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego aktualnie zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.                                                    Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:                                                                                                                                                    a) Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;                                                                                                                                b) Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content;                                                                                                c) Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.                                                                                                                                          Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej bezpośrednio z Państwa profilu w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Google Analytics                                                                                                                                                                                                                  Strona 91m2.pl korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, np.: odwiedzane podstrony, czas spędzony przez użytkownika na stronie.                                                                                                                        Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.                                                                                                                                                                                Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

Zmiany Polityki Prywatności                                                                                                                                                                                    Wszelkie zmiany wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie. Należy regularnie sprawdzać stronę w celu sprawdzenia aktualizacji Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

Polityka prywatności to dokument, w którym znajdą Państwo zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej 91m2.pl.                                                                  Omówione zostaną także Państwa podstawowe prawa związane z przetwarzanie danych osobowych.                                                              Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych                                 91m2 Architektura Wnętrz Kaja Krzysztofiak             Płoskie 18h , 22-400 Zamość                                       NIP 9223007535, REGON 368900307

Kontakt z Administratorem jest możliwy:                    a) listownie, na adres: Płoskie 18h, 22-400 Zamość  b) mailowo: kontakt@91m2.pl                                      c) telefonicznie: +48 609 932 309

Jakie dane i kiedy są przetwarzane                              Przetwarzane są dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, wysłane w wiadomości e-mail, dane zawarte w umowach i fakturach, takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, adres inwestycji, numer telefonu, adres e-mail. Ponad to przechowywane są dane dotyczące aktywności na stronie internetowej i profilach w serwisach społecznościowych, takie jak: adresy IP, dane z plików cookie, lokalizacje, korespondencja, kontakty. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli otrzymane zostaną bezpośrednio od Państwa lub z innego źródła. Komunikując się przez telefon, email, stronę internetową, media społecznościowe lub w inny sposób przekazują Państwo swoje dane osobowe. Informacje o sobie mogą Państwo przekazać gdy: używają Państwo strony internetowej 91m2.pl, płacą Państwo za usługi, pytają Państwo o usługi.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych  a) współpraca (umowy, załączniki i aneksy do umów, protokoły zdawczo-odbiorcze, dokumentacja projektowa): podejmując współpracę podpisywana jest umowa, której są Państwo stroną oraz w której muszą podać Państwo takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres inwestycji, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, adres siedziby firmy, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy. Dane przekazane w związku z podjęciem i przebiegiem współpracy, przetwarzane są w celu wykonania projektu aranżacji wnętrz, wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).                                                                              b) kontakt e-mailowy: kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują Państwo swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponad to, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by nawiązać kontakt.Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Odbiorcy danych                                                              Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty, których usługi wykorzystywane są podczas współpracy z Państwem, w tym w szczególności:                                                                  a) partnerom biznesowym i podwykonawcom, czyli sklepom z wyposażeniem wnętrz, ekipom remontowym i wykonawczym                                      b) podmiotom przetwarzającym w imieniu 91m2 Architektura Wnętrz Kaja Krzysztofiak Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu czynności:                                                                           – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;                                                                         – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Państwa dane;                     – w celu korzystania z usług firm kurierskich czy poczty polskiej, które dostarczają do Państwa przesyłki;                                                                         – w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu;                                                               – w celu realizacji usług prawnych, rachunkowych;   - w celu dochodzenia powstałych roszczeń, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce;                             - w celu zastosowania lub egzekucji warunków zawartej z Państwem umowy.

Gdzie przetwarzane są dane                                        Państwa dane osobowe przetwarzane są na terytorium Unii Europejskiej i nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Okres przechowywania danych osobowych              Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których Państwa dane zostały pierwotnie zebrane. Po tym czasie Państwa dane będą usunięte lub zarchiwizowane – za wyjątkiem sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie będzie konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub dla innego zgodnego z prawem celu. Zgodnie przepisami o rachunkowości dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym muszą być przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W takim przypadku dane, zawarte w dokumentach opisanych powyżej zostaną zniszczone po upływie okresu wymaganego przepisami o rachunkowości.

Prawa jakie Państwu przysługują                            Przetwarzanie danych osobowych dotyczące klientów 91m2 uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić np. kontakt w Państwem lub wykonanie usługi. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do:                                    - dostępu do Państwa danych osobowych                - poprawiania Państwa nieaktualnych danych osobowych, które są przetwarzane, a które uległy zmianie od momentu ich podania                                - usunięcia danych osobowych, o ile inne przepisy tego nie wykluczają oraz nie ma podstawy do przetwarzania takich danych                                        - ograniczenia przetwarzania danych osobowych    - przenoszenia danych osobowych                             - wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych                                                        - wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych.                                                        Zasady związane z Państwa prawami zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO, o ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej. W razie zastrzeżeń co do przetwarzania Państwa danych osobowych, proszeni są Państwo o kontakt e-mail na adres kontakt@91m2.pl lub mogą Państwo wnieść oficjalną skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych              Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: kontakt@91m2.pl.

 

Dostęp do informacji                                                                                                                                                  Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, należy przekazać taką prośbę na adres e-mail: kontakt@91m2.pl. Administrator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Państwem w celu potwierdzenia Państwa tożsamości, może także wymagać podania dalszych informacji zanim odpowie na Państwa żądanie lub udzieli informacji zwrotnych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych w Polsce                                                                              Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podmiot ten może udzielić Państwu niezbędnych informacji o Państwa prawach, a także zajmuje się skargami, które mogą Państwo zgłosić, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są niewłaściwie przetwarzane.

Bezpieczeństwo                                                              Przekazane przez Państwa dane są poufne oraz objęte środkami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Pliki cookies                                                                  Podczas odwiedzania strony internetowej 91m2.pl stosowane są pliki cookies, sygnalizatory sieci web lub podobne technologie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies                                                        Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponad to, zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu ze stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne                                                                Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich.                                    Strona 91m2.pl wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Wtyczki społecznościowe                                          Strona 91m2.pl używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Pinterest. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego aktualnie zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.                                        Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:        a) Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy; b) Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content;                                                    c) Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.                                                                              Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej bezpośrednio z Państwa profilu w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Google Analytics                                                          Strona 91m2.pl korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, np.: odwiedzane podstrony, czas spędzony przez użytkownika na stronie.                  Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.                                                Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

Zmiany Polityki Prywatności                                  Wszelkie zmiany wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie. Należy regularnie sprawdzać stronę w celu sprawdzenia aktualizacji Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

Polityka prywatności to dokument, w którym znajdą Państwo zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej 91m2.pl.

Omówione zostaną także Państwa podstawowe prawa związane z przetwarzanie danych osobowych.                        Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych                                                                                                                                                    91m2 Architektura Wnętrz Kaja Krzysztofiak                                                                                                                                Płoskie 18h , 22-400 Zamość                                                                                                                                                          NIP 9223007535, REGON 368900307

Kontakt z Administratorem jest możliwy:                                                                                                                                        a) listownie, na adres: Płoskie 18h, 22-400 Zamość                                                                                                                      b) mailowo: kontakt@91m2.pl                                                                                                                                                          c) telefonicznie: +48 609 932 309

Jakie dane i kiedy są przetwarzane                                                                                                                                                  Przetwarzane są dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, wysłane w wiadomości e-mail, dane zawarte w umowach i fakturach, takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, adres inwestycji, numer telefonu, adres e-mail. Ponad to przechowywane są dane dotyczące aktywności na stronie internetowej i profilach w serwisach społecznościowych, takie jak: adresy IP, dane z plików cookie, lokalizacje, korespondencja, kontakty. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli otrzymane zostaną bezpośrednio od Państwa lub z innego źródła. Komunikując się przez telefon, email, stronę internetową, media społecznościowe lub w inny sposób przekazują Państwo swoje dane osobowe. Informacje o sobie mogą Państwo przekazać gdy: używają Państwo strony internetowej 91m2.pl, płacą Państwo za usługi, pytają Państwo o usługi.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych                                                                                                                    a) współpraca (umowy, załączniki i aneksy do umów, protokoły zdawczo-odbiorcze, dokumentacja projektowa): podejmując współpracę podpisywana jest umowa, której są Państwo stroną oraz w której muszą podać Państwo takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres inwestycji, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, adres siedziby firmy, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy. Dane przekazane w związku z podjęciem i przebiegiem współpracy, przetwarzane są w celu wykonania projektu aranżacji wnętrz, wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).                                                                        b) kontakt e-mailowy: kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują Państwo swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponad to, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by nawiązać kontakt.Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Odbiorcy danych                                                                                                                                                                              Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty, których usługi wykorzystywane są podczas współpracy z Państwem, w tym w szczególności:                                                                                                                                              a) partnerom biznesowym i podwykonawcom, czyli sklepom z wyposażeniem wnętrz, ekipom remontowym i wykonawczym                                                                                                                                                                                    b) podmiotom przetwarzającym w imieniu 91m2 Architektura Wnętrz Kaja Krzysztofiak Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu czynności:                                                                                                                                  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;                                                                                                     – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Państwa dane;                                                  – w celu korzystania z usług firm kurierskich czy poczty polskiej, które dostarczają do Państwa przesyłki;                      – w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu;                                        – w celu realizacji usług prawnych, rachunkowych;                                                                                                                      - w celu dochodzenia powstałych roszczeń, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce;- w celu zastosowania lub egzekucji warunków zawartej z Państwem umowy.

Gdzie przetwarzane są dane                                                                                                                                                          Państwa dane osobowe przetwarzane są na terytorium Unii Europejskiej i nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Okres przechowywania danych osobowych                                                                                                                                  Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których Państwa dane zostały pierwotnie zebrane. Po tym czasie Państwa dane będą usunięte lub zarchiwizowane – za wyjątkiem sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie będzie konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub dla innego zgodnego z prawem celu. Zgodnie przepisami o rachunkowości dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym muszą być przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W takim przypadku dane, zawarte w dokumentach opisanych powyżej zostaną zniszczone po upływie okresu wymaganego przepisami o rachunkowości.

Prawa jakie Państwu przysługują                                                                                                                                                  Przetwarzanie danych osobowych dotyczące klientów 91m2 uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić np. kontakt w Państwem lub wykonanie usługi. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do:                         - dostępu do Państwa danych osobowych                                                                                                                                   - poprawiania Państwa nieaktualnych danych osobowych, które są przetwarzane, a które uległy zmianie od momentu ich podania                                                                                                                                                                         - usunięcia danych osobowych, o ile inne przepisy tego nie wykluczają oraz nie ma podstawy do przetwarzania takich danych                                                                                                                                                                                        - ograniczenia przetwarzania danych osobowych                                                                                                                        - przenoszenia danych osobowych                                                                                                                                                  - wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych                                                                                              - wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych.                                                                                                                                Zasady związane z Państwa prawami zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO, o ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej. W razie zastrzeżeń co do przetwarzania Państwa danych osobowych, proszeni są Państwo o kontakt e-mail na adres kontakt@91m2.pl lub mogą Państwo wnieść oficjalną skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych                                                                                                                                  Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: kontakt@91m2.pl.

Dostęp do informacji                                                                                                                                                                          Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, należy przekazać taką prośbę na adres e-mail: kontakt@91m2.pl. Administrator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Państwem w celu potwierdzenia Państwa tożsamości, może także wymagać podania dalszych informacji zanim odpowie na Państwa żądanie lub udzieli informacji zwrotnych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych w Polsce                                                                                                            Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podmiot ten może udzielić Państwu niezbędnych informacji o Państwa prawach, a także zajmuje się skargami, które mogą Państwo zgłosić, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są niewłaściwie przetwarzane.

Bezpieczeństwo                                                                                                                                                                                Przekazane przez Państwa dane są poufne oraz objęte środkami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Pliki cookies                                                                                                                                                                                        Podczas odwiedzania strony internetowej 91m2.pl stosowane są pliki cookies, sygnalizatory sieci web lub podobne technologie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies                                                                                                                                                                                Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponad to, zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu ze stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne                                                                                                                                                                                    Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich.                                                                                                                                                          Strona 91m2.pl wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Wtyczki społecznościowe                                                                                                                                                              Strona 91m2.pl używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Pinterest. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego aktualnie zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.                                                                                                                                                                                  Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:                                        a) Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;                                                                                            b) Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content;                                                        c) Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.                                                                                                        Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej bezpośrednio z Państwa profilu w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Google Analytics                                                                                                                                                                                Strona 91m2.pl korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, np.: odwiedzane podstrony, czas spędzony przez użytkownika na stronie.                                            Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.  Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

Zmiany Polityki Prywatności                                                                                                                                                              Wszelkie zmiany wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie. Należy regularnie sprawdzać stronę w celu sprawdzenia aktualizacji Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

Polityka prywatności to dokument, w którym znajdą Państwo zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej 91m2.pl.

Omówione zostaną także Państwa podstawowe prawa związane z przetwarzanie danych osobowych.                                              Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych                                                             91m2 Architektura Wnętrz Kaja Krzysztofiak                                         Płoskie 18h , 22-400 Zamość                                                                 NIP 9223007535, REGON 368900307

Kontakt z Administratorem jest możliwy:                                              a) listownie, na adres: Płoskie 18h, 22-400 Zamość                              b) mailowo: kontakt@91m2.pl                                                                    c) telefonicznie: +48 609 932 309

Jakie dane i kiedy są przetwarzane                                                      Przetwarzane są dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, wysłane w wiadomości e-mail, dane zawarte w umowach i fakturach, takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, adres inwestycji, numer telefonu, adres e-mail. Ponad to przechowywane są dane dotyczące aktywności na stronie internetowej i profilach w serwisach społecznościowych, takie jak: adresy IP, dane z plików cookie, lokalizacje, korespondencja, kontakty. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli otrzymane zostaną bezpośrednio od Państwa lub z innego źródła. Komunikując się przez telefon, email, stronę internetową, media społecznościowe lub w inny sposób przekazują Państwo swoje dane osobowe. Informacje o sobie mogą Państwo przekazać gdy: używają Państwo strony internetowej 91m2.pl, płacą Państwo za usługi, pytają Państwo o usługi.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych                           a) współpraca (umowy, załączniki i aneksy do umów, protokoły zdawczo-odbiorcze, dokumentacja projektowa): podejmując współpracę podpisywana jest umowa, której są Państwo stroną oraz w której muszą podać Państwo takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres inwestycji, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, adres siedziby firmy, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy. Dane przekazane w związku z podjęciem i przebiegiem współpracy, przetwarzane są w celu wykonania projektu aranżacji wnętrz, wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).            b) kontakt e-mailowy: kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują Państwo swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponad to, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by nawiązać kontakt.Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Odbiorcy danych                                                                                        Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty, których usługi wykorzystywane są podczas współpracy z Państwem, w tym w szczególności:                                                                                a) partnerom biznesowym i podwykonawcom, czyli sklepom z wyposażeniem wnętrz, ekipom remontowym i wykonawczym        b) podmiotom przetwarzającym w imieniu 91m2 Architektura Wnętrz Kaja Krzysztofiak Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu czynności:                                                                        – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;              – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Państwa dane;                                                              – w celu korzystania z usług firm kurierskich czy poczty polskiej, które dostarczają do Państwa przesyłki;                                                  – w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu;                                                                                      – w celu realizacji usług prawnych, rachunkowych;                              - w celu dochodzenia powstałych roszczeń, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce;                                                                                 - w celu zastosowania lub egzekucji warunków zawartej z Państwem umowy.

Gdzie przetwarzane są dane                                                                      Państwa dane osobowe przetwarzane są na terytorium Unii Europejskiej i nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Okres przechowywania danych osobowych                                            Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których Państwa dane zostały pierwotnie zebrane. Po tym czasie Państwa dane będą usunięte lub zarchiwizowane – za wyjątkiem sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie będzie konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub dla innego zgodnego z prawem celu. Zgodnie przepisami o rachunkowości dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym muszą być przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W takim przypadku dane, zawarte w dokumentach opisanych powyżej zostaną zniszczone po upływie okresu wymaganego przepisami o rachunkowości.

Prawa jakie Państwu przysługują                                                          Przetwarzanie danych osobowych dotyczące klientów 91m2 uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić np. kontakt w Państwem lub wykonanie usługi. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do:  - dostępu do Państwa danych osobowych                                             - poprawiania Państwa nieaktualnych danych osobowych, które są przetwarzane, a które uległy zmianie od momentu ich podania          - usunięcia danych osobowych, o ile inne przepisy tego nie wykluczają oraz nie ma podstawy do przetwarzania takich danych  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych                                - przenoszenia danych osobowych                                                          - wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych        - wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych.                                                                                                                                                                                      Zasady związane z Państwa prawami zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO, o ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej. W razie zastrzeżeń co do przetwarzania Państwa danych osobowych, proszeni są Państwo o kontakt e-mail na adres kontakt@91m2.pl lub mogą Państwo wnieść oficjalną skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych                                            Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: kontakt@91m2.pl.

Dostęp do informacji                                                                                    Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, należy przekazać taką prośbę na adres e-mail: kontakt@91m2.pl. Administrator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Państwem w celu potwierdzenia Państwa tożsamości, może także wymagać podania dalszych informacji zanim odpowie na Państwa żądanie lub udzieli informacji zwrotnych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych w Polsce                    Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podmiot ten może udzielić Państwu niezbędnych informacji o Państwa prawach, a także zajmuje się skargami, które mogą Państwo zgłosić, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są niewłaściwie przetwarzane.

Bezpieczeństwo                                                                                          Przekazane przez Państwa dane są poufne oraz objęte środkami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Pliki cookies                                                                                            Podczas odwiedzania strony internetowej 91m2.pl stosowane są pliki cookies, sygnalizatory sieci web lub podobne technologie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies                                                                                          Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponad to, zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu ze stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne                                                                                        Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich.                                                                      Strona 91m2.pl wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Wtyczki społecznościowe                                                                      Strona 91m2.pl używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Pinterest. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego aktualnie zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.                                                                      Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:                                                            a) Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;    b) Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content;                                                                              c) Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.              Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej bezpośrednio z Państwa profilu w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Google Analytics                                                                                        Strona 91m2.pl korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, np.: odwiedzane podstrony, czas spędzony przez użytkownika na stronie.                                                                              Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.                            Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

Zmiany Polityki Prywatności                                                                  Wszelkie zmiany wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie. Należy regularnie sprawdzać stronę w celu sprawdzenia aktualizacji Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

Wróć

  Strona wykorzystuje cookies będąc zgodna z RODO.                                    

© 2019 91m2 Architektura Wnętrz, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka Prywatności .