POLITYKA PRYWATNOŚCI 


Polityka prywatności to dokument, w którym znajdą Państwo zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej 91m2.pl.

Omówione zostaną także Państwa podstawowe prawa związane z przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –

czyli tzw. RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 


Administrator danych osobowych

91m2 Architektura Wnętrz Kaja Krzysztofiak

Płoskie 18h , 22-400 Zamość

NIP 9223007535, REGON 368900307

 


Kontakt z Administratorem jest możliwy:

a) listownie, na adres: Płoskie 18h, 22-400 Zamość
b) mailowo: biuro.91m2@gmail.com
c) telefonicznie: +48 609 932 309

 


Jakie dane i kiedy są przetwarzane

Przetwarzane są dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, wysłane w wiadomości e-mail, dane zawarte w umowach i fakturach VAT, takie jak:
imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, adres inwestycji, numer telefonu, adres e-mail.
Ponad to przechowywane są dane dotyczące aktywności na stronie internetowej i profilach w serwisach społecznościowych, takie jak:
adresy IP, dane z plików cookie, lokalizacje, korespondencja, kontakty.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli otrzymane zostaną bezpośrednio od Państwa lub z innego źródła.
Komunikując się przez telefon, email, stronę internetową, media społecznościowe lub w inny sposób przekazują Państwo swoje dane osobowe.
Informacje o sobie mogą Państwo przekazać gdy: używają Państwo strony internetowej 91m2.pl, płacą Państwo za usługi, pytają Państwo o usługi.

 


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

a) współpraca (umowy, załączniki i aneksy do umów, protokoły zdawczo-odbiorcze, dokumentacja projektowa): podejmując współpracę podpisywana jest umowa, której są Państwo stroną oraz w której muszą podać Państwo takie dane jak:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres inwestycji, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, adres siedziby firmy, NIP.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy.
Dane przekazane w związku z podjęciem i przebiegiem współpracy, przetwarzane są w celu wykonania projektu aranżacji wnętrz, wystawienia faktury

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
b) kontakt e-mailowy: kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują Państwo swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponad to, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by nawiązać kontakt.
Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca

z zainicjowania kontaktu.

 


Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty, których usługi wykorzystywane są podczas współpracy z Państwem, w tym w szczególności:
a) partnerom biznesowym i podwykonawcom, czyli sklepom z wyposażeniem wnętrz, ekipom remontowym i wykonawczym
b) podmiotom przetwarzającym w imieniu 91m2 Architektura Wnętrz Kaja Krzysztofiak Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu czynności:
– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
– w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Państwa dane;
– w celu korzystania z usług firm kurierskich czy poczty polskiej, które dostarczają do Państwa przesyłki;
– w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu;
– w celu realizacji usług prawnych, rachunkowych;
- w celu dochodzenia powstałych roszczeń, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce;
- w celu zastosowania lub egzekucji warunków zawartej z Państwem umowy.

 


Gdzie przetwarzane są dane

Państwa dane osobowe przetwarzane są na terytorium Unii Europejskiej i nie będą przekazywane poza obszar EOG.

 


Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których Państwa dane zostały pierwotnie zebrane.
Po tym czasie Państwa dane będą usunięte lub zarchiwizowane – za wyjątkiem sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie będzie konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub dla innego zgodnego z prawem celu.
Zgodnie przepisami o rachunkowości dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym muszą być przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W takim przypadku dane, zawarte w dokumentach opisanych powyżej zostaną zniszczone po upływie okresu wymaganego przepisami o rachunkowości.

 


Prawa jakie Państwu przysługują
Przetwarzanie danych osobowych dotyczące klientów 91m2 uregulowane jest w umowach z tymi klientami.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić np. kontakt w Państwem lub wykonanie usługi.
Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do Państwa danych osobowych
- poprawiania Państwa nieaktualnych danych osobowych, które są przetwarzane, a które uległy zmianie od momentu ich podania
- usunięcia danych osobowych, o ile inne przepisy tego nie wykluczają oraz nie ma podstawy do przetwarzania takich danych
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- przenoszenia danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
- wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych
Zasady związane z Państwa prawami zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO, o ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
W razie zastrzeżeń co do przetwarzania Państwa danych osobowych, proszeni są Państwo o kontakt e-mail na adres kontakt@91m2.pl lub mogą Państwo wnieść oficjalną skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę,

wysyłając e-mail na adres: kontakt@91m2.pl.

 


Dostęp do informacji
Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, należy przekazać taką prośbę na adres e-mail: kontakt@91m2.pl.
Administrator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Państwem w celu potwierdzenia Państwa tożsamości, może także wymagać podania dalszych informacji zanim odpowie na Państwa żądanie lub udzieli informacji zwrotnych.

 


Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych w Polsce
Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podmiot ten może udzielić Państwu niezbędnych informacji o Państwa prawach, a także zajmuje się skargami, które mogą Państwo zgłosić, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są niewłaściwie przetwarzane.

 


Bezpieczeństwo
Przekazane przez Państwa dane są poufne oraz objęte środkami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

 

Pliki cookies
Podczas odwiedzania strony internetowej 91m2.pl stosowane są pliki cookies, sygnalizatory sieci web lub podobne technologie.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne).
Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

 


Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony.
Ponad to, zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu ze stron internetowych, które stosują cookies.

 


Cookies własne
Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

 

 

Cookies podmiotów trzecich.
Stro
na 91m2.pl wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

 


Wtyczki społecznościowe
Strona 91m2.pl używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Pinterest.
Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego aktualnie zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:
a) Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;
b) Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
c) Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej bezpośrednio z Państwa profilu

w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

Google Analytics

Strona 91m2.pl korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, np.: odwiedzane podstrony, czas spędzony przez użytkownika na stronie.

Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

 


Zmiany Polityki Prywatności
Wszelkie zmiany wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie. Należy regularnie sprawdzać stronę w celu sprawdzenia aktualizacji Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

Strona wykorzystuje cookies będąc zgodna z RODO. 

 

© 2018 91m2 Architektura Wnętrz

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka Prywatności.

kontakt@91m2.pl   |   +48 609 932 309

 

Kraków       |       Zamość      |       Online